Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Klik op ‘accepteer cookies’ om deze website verder te bezoeken.

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze Website wordt beheerd door Van de Velde NV, een onderneming naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Lageweg 4, 9260 Schellebelle, België en met ondernemingsnummer 0448.746.744 (hierna: ‘Van de Velde’ of ‘wij/we’ of ‘ons/onze’). Elke referentie in deze Gebruiksvoorwaarden naar Van de Velde heeft ook betrekking op de Europese dochterondernemingen van Van de Velde NV, waarvan u hier een lijst kunt raadplegen. Wanneer u deze Website gebruikt, wordt er verondersteld dat u (ook: Bezoeker) deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, ze aanvaardt en ze naleeft. Van de Velde behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken volledig of deels te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of te schrappen. Daarom vragen wij u om regelmatig na te kijken of deze Gebruiksvoorwaarden gewijzigd is. Als u een Website gebruikt nadat er een wijziging werd aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt er verondersteld dat u die wijziging aanvaardt, ongeacht of u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, moet u onmiddellijk de Website verlaten waarop u deze Gebruiksvoorwaarden raadpleegt.

Bescherming van privacy

Van de Velde geeft om uw privacy. Daarom willen we u zo uitgebreid mogelijk informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Alle persoonsgegevens die Van de Velde verzamelt tijdens uw bezoek aan deze Website, worden verwerkt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Van de Velde is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat Van de Velde het doeleinde en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

Van de Velde beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als onderdeel van zijn normale functies verzamelt de webserver van Van de Velde de volgende informatie van iedereen die een Website bezoekt: uw IP‑adres, uw internetprovider, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmachine en trefwoorden die u gebruikte om de Website te vinden, de datum en het tijdstip waarop u de Website bezocht, de pagina's op de Website die u bezocht, de pagina's van andere websites vanwaar u hebt doorgeklikt naar de Website.

U kunt ons ook vrijwillig persoonsgegevens verstrekken, waaronder uw naam, adres, geslacht, e‑mailadres, verblijfplaats, vast telefoonnummer en mobiel telefoonnummer. Dit gebeurt wanneer u uzelf inschrijft voor een van de volgende diensten: elektronische nieuwsbrief, MMS‑marketing (via uw mobiele telefoon) of persberichten, ...

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt en alle andere persoonlijke informatie die u ons bezorgt worden bewaard door Van de Velde hetzij rechtstreeks, hetzij door het activeren van ‘cookies’ of andere systemen die informatie verzamelen.

Van de Velde verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waarbij we enkel de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beoogde doeleinde.

We gebruiken persoonsgegevens wanneer dat nodig is voor:

 1. het verwerken van een bestelling;
 2. het verstrekken van goederen, diensten en/of informatie waar u om vraagt;
 3. het verstrekken van informatie, goederen en diensten die via onze Website worden aangeboden voor facturatie‑ en leveringsdoeleinden van een bestelling;
 4. het controleren en uitvoeren van financiële transacties in verband met de betalingen die u online doet;
 5. het beheren van uw account bij ons;
 6. het toezicht op de gegevens die van onze Website worden gedownload;
 7. het meten en monitoren van het gebruik van deze Website, het verbeteren van de kwaliteit en inhoud van deze Website;
 8. het personaliseren van de inhoud en lay‑out van deze Website;
 9. het verbeteren van de producten en diensten van Van de Velde;
 10. het informeren over evenementen, promoties en acties;
 11. profilering (om u gepersonaliseerde commerciële informatie te kunnen sturen);
 12. targeting op online platformen;
 13. het naleven van de wettelijke of regelgevende bepalingen die op ons van toepassing zijn;
 14. het verstrekken van algemene of direct marketing aan u (u kan zich op elk ogenblik uitschrijven hiervoor door te e-mailen naar privacy@vandevelde.eu;

 

In navolging op bovenstaande, tenzij wanneer de doorgifte van persoonsgegevens aan bedrijven noodzakelijk is om deze persoonsgegeven onder toezicht en op kost van Van de Velde te verwerken om de bovenstaande doeleinden te bereiken, zal Van de Velde uw persoonsgegevens niet delen, verkopen, verhuren or uitwisselen met derde partijen zonder uw uitdrukkelijke toestemming (vb. Door u een verkooppunt op expliciete wijze te laten identificeren als het verkooppunt van uw voorkeur) of tenzij anderzijds verplicht onder wetgeving. Niettegenstaande het voorgaande, bepaalt Van de Velde dat, na de overdracht, het verkooppunt dat door u geïdentificeerd werd als het verkooppunt van uw voorkeur zal verantwoordelijk zijn voor het verwerken van deze persoonsgegevens, conform zijn eigen privacy beleid dat door Van de Velde niet kan geverifieerd worden. Gelieve het verkooppunt in kwestie te contacteren met enige vragen die u zou hebben.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om uw privacy en persoonsgegevens in onze kantoren en op onze Website te beschermen. Van de Velde gebruikt een combinatie van technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Onze werknemers zijn opgeleid om correct om te gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast wordt er in het kader van elk project waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, een beoordeling uitgevoerd met betrekking tot de beveiliging en de bescherming van die gegevens, waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen. Ook wat betreft ons beveiligingsbeleid voor interne informatie, beveiligingsvereisten en beheernormen wordt de naleving door onze werknemers opgevolgd. We maken ook gebruik van gespecialiseerde profielen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen. Daarnaast gebruiken we verschillende soorten technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van onze gegevens, waaronder: wachtwoordbeveiliging, firewalls, antivirusprogramma's en toegangscontrole voor onze werknemers. Geen enkele methode voor het doorsturen of opslaan van gegevens is echter onfeilbaar. Als er zich dus een inbreuk in verband met persoonsgegevens zou voordoen met nadelige gevolgen voor u, wordt u daarvan persoonlijk op de hoogte gebracht volgens de omstandigheden die door de wet worden bepaald. Als u een opmerking over de beveiliging hebt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@vandevelde.eu. Daarnaast erkent en aanvaardt elke bezoeker op deze Website dat derde partijen toegang kunnen hebben tot informatie die overgedragen werd over een publiek netwerk en dat Van de Velde op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is in het geval van dergelijk ongeauthoriseerd gebruik.

Wat zijn uw privacyrechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt het recht op de inzage, rectificatie of wissing (“recht op vergetelheid”) van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. U hebt ook het recht om te vragen om een exemplaar van al uw persoonsgegevens die wij verwerken, voor zover dat technisch haalbaar is. U hebt ook het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Praktische aspecten:

Hoe oefent u uw rechten uit? Om die rechten uit te oefenen of om meer informatie te vragen over uw rechten, kunt u een e‑mail sturen naar privacy@vandevelde.eu. Om uw recht op inzage uit te oefenen en om enige ongeoorloofde verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen, moet uw identiteit worden gecontroleerd. In geval van twijfel of ambiguïteit zullen we u eerst vragen om aanvullende informatie (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Wat moet u betalen? U kunt uw privacyrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het recht en de keuze om u een redelijke vergoeding aan te rekenen (in het licht van de administratieve kosten van het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie) of om uw verzoek af te wijzen.

Via welke weg ontvangt u een antwoord? Als u uw verzoek elektronisch indient, zal de gevraagde informatie u indien mogelijk elektronisch worden verstrekt, tenzij anderzijds door u verzocht. In elk geval zullen wij u een bondig, transparant, duidelijk en makkelijk te begrijpen antwoord geven.

Wanneer ontvangt u een antwoord? We zullen uw verzoek zo snel mogelijk beantwoorden, in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. In dat geval stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.

Ten slotte hebt u het recht om klacht in te dienen bij een lokale toezichthoudende autoriteit of bij de Belgische Privacycommissie (onze leidende toezichthoudende autoriteit) in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Velde. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Belgische Privacycommissie: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bijgehouden?

Bij wet is het ons niet toegestaan om persoonsgegevens langer te bewaren dan nodig is voor het doeleinde waarvoor de gegevens werden verzameld. De bewaarperiode kan daarom verschillen naargelang de aard van de verwerking. Enkele voorbeelden: Doorgaans zullen we uw persoonsgegevens opslaan gedurende vijf jaar na uw meest recente login bij of transactie met Van de Velde. Voor de marketingdoeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, zullen uw contactgegevens door ons worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet intrekt. Tot slot moeten wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode bijhouden om een aantal lokale wetten na te leven, met het oog op onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Nadat de toepasselijke opslagperiode(s) is/zijn verstreken, worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt

Cookies

Wat zijn cookies?

We gebruiken cookies wanneer u e-mails van ons opent en/of onze Website bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat uw webbrowser naar onze Website verstuurt wanneer u die bezoekt. Het cookiebestand wordt in uw webbrowser opgeslagen en zorgt ervoor dat onze Website of een derde u kan herkennen. Webbakens zijn kleine aan onze servers gekoppelde grafische bestanden waarmee we uw gebruik van onze Website kunnen volgen. Met behulp van cookies en webbakens kunnen we uw gebruik van onze Website bij een volgend bezoek sneller, efficiënter en gepersonaliseerd doen verlopen en de Website nuttiger voor u maken. 

Er bestaan verschillende soorten cookies die worden ingedeeld volgens herkomst, functie en levensduur. Voor een volledig overzicht van de verschillende soorten cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u kijken op  www.allaboutcookies.org.

Waarom gebruiken we cookies?

Wanneer u op onze Website surft, laten we mogelijk verschillende cookies in uw webbrowser achter. We gebruiken cookies en webbakens om het gebruik en de functies van onze Website te optimaliseren; om te analyseren hoe gebruikers onze Website gebruiken; en om statistieken op te stellen. Daarnaast gebruiken we cookies ook om gebruikers van onze Website gepersonaliseerde informatie en reclame te tonen. Bij een tweede bezoek aan onze Website kunnen we u bijvoorbeeld herkennen van het eerste bezoek en zo de gebruiksvriendelijkheid verhogen door de Website af te stemmen op uw wensen en voorkeuren. De cookies kunnen zowel door Van de Velde als door derden worden achtergelaten. We geven derden enkel toestemming om cookies op onze Website te plaatsen wanneer ze zorgen voor een beveiligde verbinding voor de gegevensuitwisseling.

Welke informatie wordt er verzameld?

We verzamelen rechtstreeks door u of via vertrouwde partners bezorgde gegevens waaronder bijvoorbeeld uw IP-adres, informatie over uw besturingssysteem, uw internetaanbieder, de software, het type en de taal van uw browser, de zoekmotor en de trefwoorden die u gebruikt om onze Website te vinden, de webpagina’s die u op onze Website bezoekt, de data en tijdstippen waarop u onze Website bezoekt en geolocatie-informatie.

Welke types cookies gebruiken we?

Op onze Website gebruiken we op basis van cookies verzamelde informatie om onze diensten en de inhoud van de Website op u af te stemmen, om te kijken hoe u verschillende onderdelen van de Website bezoekt, om bij te houden hoeveel bezoekers onze Website krijgt en welke webpagina’s worden bekeken, en tot slot om de Website algemeen te verbeteren en te beheren.

Voor die doeleinden kunnen wij en onze dienstverleners op de Website de volgende categorieën cookies gebruiken:

Type cookie

Wat doet het?

Basiscookies

Deze cookies zijn nodig voor de werking van de Website. We kunnen basiscookies gebruiken om u als gebruiker te authenticeren, voor de transmissie van communicatie of om u bepaalde functies van de Website aan te bieden.

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies kan de Website uw keuzes onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal en de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, gepersonaliseerde functies aanbieden om uw webervaring te verbeteren.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hoe ze op onze Website navigeren tijdens het gebruik. Dit type cookies wordt enkel gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren.

Reclamecookies

Deze cookies dienen om u reclame te tonen die beter is afgestemd op u en uw interesses. Ze registreren uw bezoek aan de Website, de pagina’s die u bezoekt en de links die u volgt. Ze dienen ook om het aantal keer dat u een bepaalde reclame ziet te beperken en om te helpen de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk geplaatst door reclamenetwerken, met onze toelating.

‘Sociale’ cookies

Deze cookies worden gebruikt op basis van socialemediaplug-ins of wanneer u een ingevoegde socialemediaknop gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u klikt op een ‘vind ik leuk’-knop op een webpagina. Socialemediafuncties en -widgets worden ofwel gehost door een derde ofwel rechtstreeks op onze Website gehost. (Kijk voor meer info onder “Ons gebruik van socialemediaplug-ins”).

 

 

Hoe kan ik mijn voorkeuren aanpassen (‘opt-out’)?

Als u op enig moment besluit dat u niet wilt dat informatie over uw browsegedrag wordt gebruikt voor reclamedoeleinden op deze website, kunt u een opt-out instellen zoals hieronder uiteengezet. U dient geen cookies te accepteren om deze Website te bezoeken, maar door het afwijzen van cookies kan u verzwakte toegang ervaren tot bepaalde aanbiedingen, inhoud en producten op de Website en een verminderd gemaksgebruik. Als u voor zo’n opt-out kiest, zult u nog steeds reclame te zien krijgen, maar die zal niet afgestemd zijn op uw interesses.

-  Uw browserinstellingen aanpassen:
U kunt voorkomen dat uw browsegedrag wordt bijgehouden door uw browserinstellingen aan te passen, te browsen in ‘incognito-/privémodus’ of gebruik te maken van browser-add-ons. Hoe u dat doet ontdekt u op de supportpagina’s of in de helpfunctie van uw browser.

 -  ‘Ad Choices’-tools voor webbrowsers:
U kunt een opt-out voor gerichte reclame op deze en andere websites instellen aan de hand van de door de reclamesector aangeboden opt-out-tools.

 -  Reclame-instellingen voor mobiele applicaties:
Als u op onze Website surft via de webbrowser van uw mobiele toestel, volg dan de bovenstaande instructies. Maar mobiele applicaties gebruiken andere technologie om het toestel dat u gebruikt te identificeren. Om een opt-out in te stellen om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor gerichte reclame binnen applicaties, kunt u de instructies volgen die voorzien worden door de verdeler van uw toestel.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders bepaald, staat Van de Velde een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht tot toegang, gebruik en reproductie van deze Website en zijn Inhoud toe voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, onderworpen aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Website te gebruiken, erkent u dat deze teksten, opmaak, foto’s, illustraties, tekeningen, grafische elementen en andere elementen (“Inhoud”) bevat, beschermd door auteursrechten, databank rechten, merken, handelsgeheim en/of andere eigendomsrechten. Alle Inhoud is beschermd door de toepasselijke wetgeving rond auteursrecht, dat van toepassing is op auteursrechten die Van de Velde heeft betreffende de selectie, coördinatie, classificatie en verbetering van zulke Inhoud.Commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, mede-contractanten van Van de Velde en andere derde partijen kunnen ook eigendomsrechten hebben op de Inhoud die zij beschikbaar maken op deze Website. De reproductie, aanpassing, verandering, vertaling, verspreiding, overdracht, publicatie, vertoning, licentie, gebruik voor de productie van afgeleide werken of ander gebruik van alle of een deel van de Inhoud in elke vorm en door alle middelen is op dezelfde manier verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde. De Inhoud van de database is ook beschermd door het exclusieve recht van de auteur van de database, op basis waarvan deze auteur de afname en/of hergebruik van alle of deel van de Inhoud van de database kan verbieden. U wordt geen eigenaar van Inhoud vertoond op uw computer. De verandering of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, in het bijzonder het gebruik van de Inhoud in geprinte vorm, op een andere website of netwerk omgeving is strikt verboden zonder voorafgaande toestemming van Van de Velde. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord om geen automatische middelen of manuele procedures te gebruiken om de pagina’s van deze Website of elke Inhoud van deze Website te controleren of kopiëren zonder voorafgaande geschreven toestemming van Van de Velde. U verbindt zich ertoe om geen middelen, software of proces te gebruiken om de goede werking van deze Website te verhinderen of te proberen verhinderen. U verbindt zich er ook toe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of disproportionele zware last zou kunnen genereren op de infrastructuur van deze Website.

Merken, handelsnamen en logo’s

Alle namen, logo’s en andere tekens gebruikt op deze Website, inclusief de namen ‘Rigby&Peller’, ‘Marie Jo’, ‘Marie Jo L’Aventure’, ‘Sarda by Andres Sarda’, ‘PrimaDonna Twist’ en ‘PrimaDonna’, zijn wettelijk beschermde merken en/of handelsnamen van Van de Velde, geassocieerde vennootschappen of derde partijen. Enig gebruik van deze of gelijkaardige tekenen is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van de Velde of de eigenaar van het recht.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Niettegenstaande dat Van de Velde grote nauwkeurigheid hanteert bij de opmaak en onderhoud van deze Website, kan Van de Velde geen expliciete of impliciete garanties van gelijk welke aard aanleveren met betrekking tot deze Website en zijn inhoud. In het bijzonder kan Van de Velde niet garanderen dat de informatie op deze Website correct, accuraat en compleet, geschikt voor een specifiek doel of up to date is. Van de Velde mag informatie op deze Website veranderen of verwijderen op elk ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving. Behoudens voor zover wettelijk verboden, verwerpt Van de Velde enige expliciete of impliciete garantie betreffende de verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een specifiek doel, verenigbaarheid, bescherming, accuraatheid en niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. Noch Van de Velde, noch enige van zijn licentienemers, licentiegevers, dienstverleners of leveranciers garanderen dan deze Website of enige functie in deze Website zal functioneren zonder onderbreking of defect, dat defect zullen gecorrigeerd worden of dat deze Website of de servers die toegang verlenen tot deze Website vrij zijn van virussen of andere beschadigende elementen. Bovendien kan Van de Velde niet aansprakelijk zijn voor enige schade die kan optreden of die ogenschijnlijk verband houdt op gelijk welke manier met de toegang tot of het gebruik van deze Website, inclusief enige schade veroorzaakt aan uw hardware of software, waaronder virussen die uw hardware of software infecteren als gevolg van de toegang tot of het gebruik van deze Website. Het gebruik van gepaste anti-virus software is uw exclusieve verantwoordelijkheid. U aanvaardt uitdrukkelijk (in de ruimste zin van het woord in de wetgeving aanvaard), dat Van de Velde niet aansprakelijk kan gehouden worden voor enige directe, indirecte, incidentele, uitzonderlijke of gevolgschade. Als u ontevreden bent met enig deel van de Website of enige van de bepalingen van deze Voorwaarden niet kan aanvaarden, is uw enige optie om te stoppen met het gebruik van deze Website. 

Links

Deze Website kan hyperlinks voorzien naar andere websites die als potentieel interessant gezien worden voor u, maar gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van, gecontroleerd of beheerd door een derde partij. Dergelijke links zijn enkel voorzien voor uw gemak en informatie. Van de Velde gaat de inhoud van deze externe websites niet na en indien u ervoor kiest om deze hyperlinks aan te klikken, doet u dit op eigen risico. Van de Velde draagt geen enkele verantwoordelijkheid betreffende deze externe websites. Het feit dat Van de Velde voorziet in een link naar een website van een derde partij, houdt geen goedkeuring, aanbeveling of financiering daarvan door Van de Velde of geassocieerde vennootschappen aan dergelijke derde partij in. Enige vermelding van de Producten of diensten van een derde partij is enkel voorzien voor uw gemak en informatie en houdt de goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Producten of diensten door Van de Velde niet in. Noch kan Van de Velde aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige wijzigingen naar de gelinkte websites. Links naar deze website zijn verboden, behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de nv Van de Velde.

Compensatie

U verbindt er zich toe om Van de Velde, zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, agenten en vertegenwoordigers te vergoeden, schadeloos te stellen en op verzoek van Van de Velde,  verdedigen tegenover alle claims van derde partijen en/of kosten (inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke erelonen en kosten van advocaten) die volgen vanuit het incorrect gebruik van onze Website, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of elke andere overtreding van een gebruiker of een intellectueel eigendomsrecht of gelijk welk ander recht van een persoon of entiteit.

Andere bepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of voor elke andere reden onuitvoerbaar is, dienen deze Gebruiksvoorwaarden te worden geïnterpreteerd als zou de onwettige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling nooit inbegrepen geweest zijn, en Van de Velde zal gerechtigd zijn om deze bepaling te verwijderen uit deze Gebruiksvoorwaarden zonder de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen te beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden maken de volledige overeenkomst uit tussen u en Van de Velde wat betreft de Inhoud. U kan Van de Velde contacteren via service@vandevelde.eu of op postadres Van de Velde indien u een vraag of bezorgdheid wenst te delen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze website en het gebruik ervan, alsook in verband met bovenstaande voorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil m.b.t. deze website, het gebruik ervan of m.b.t. bovenstaande voorwaarden behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.